Menu Zavrieť

Všeobecné obchodné podmienky

1. Dodávateľ

Prenájom priestorov, Detské oslavy, Vozenie na poníkoch pod hradom Devín a na firemných akciách, Exkurzie a výlety na ranč:

Caballio s.r.o.
Hraničná 11
821 05
Bratislava
IČO: 51 797 810

Bankové spojenie:
SK60 0200 0000 0040 1403 0751

Denné tábory, Krúžok voltíže a starostlivosti o zvieratá


OZ Koníky pre škôlky
Hraničná 11
821 05
Bratislava
IČO: 51 917 483

Bankové spojenie:
SK87 8330 0000 0024 0152 8892

2. Objednanie služby

Nezáväzné objednanie služby je možné prostredníctvom objednávacieho formulára, mailom na konikypreskolky@gmail.com alebo telefonicky na 0910 293 662. Objednávka je návrhom zmluvy a poskytnutí služby a stáva sa záväznou až po potvrdení dodávateľom. Dodaním služby zanikajú akékoľvek záväzky dodávateľa voči objednávateľovi. Vytvorením objednávky objednávateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú záväzné pre objednávateľa aj dodávateľa, ktorí sú povinní sa nimi riadiť ak to v zmluve nie je uvedené inak.

3. Záloha

Pri vybraných službách sa na potvrdenie objednávky a rezervácie termínu/miesta v tábore vyžaduje uhradenie zálohy na bankový účet dodávateľa.

Pri službe Detské narodeninové oslavy sa požaduje uhradenie zálohy vo výške 50 € na účet dodávateľa Caballio s.r.o. a to do 3 dní od uskutočnenia objednávky.

Pri službe Denné letné tábory sa požaduje uhradenie zálohy vo výške 50 € za každé prihlásené dieťa na každom prihlásenom turnuse na bankový účet dodávateľa OZ Koníky pre škôlky a to do 3 dní od odoslania prihlášky na tábor.

Záloha sa považuje za uhradenú pripísaním uvedenej sumy na účet dodávateľa.

V prípade potreby je možné lehotu na uhradenie zálohy po obojstrannej dohode predĺžiť.

Ak záloha nebude v stanovenom termíne uhradená, rezervácia aj objednávka zaniká bez akýchkoľvek nárokov objednávateľa na dodanie služby.

4. Cena

Cena za jednotlivé služby je uvedená na týchto webových stránkach. Predbežná cenová kalkulácia je vždy súčasťou objednávky. Pri niektorých službách sa môže konečná cena odlišovať od predbežnej cenovej kalkulácie z dôvodu dodatočného doobjednania ďalšej služby alebo predĺženia služby. Ceny všetkých doplnkových služieb a možných ďalších poplatkov sú uvedené na týchto stránkach pri ponuke jednotlivých služieb.

Dodávatelia nie sú platcami DPH!

5. Dodanie služby

Termín dodania služby je uvedený v objednávke. Dodávateľ sa zaväzuje dodať službu v stanovenom termíne a čase a v dohodnutom rozsahu.

6. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

  1. nepriaznivé poveternostné podmienky pri vybraných službách (jazdenie na ranči, exkurzie a výlety na ranč, vozenie na poníkoch pod hradom Devín a na firemných akciách)
  2. technické alebo iné problémy na strane dodávateľa
  3. okolnosti mimo kontroly dodávateľa (zákonné nariadenia, mimoriadne situácie ako vojny, pandémie, prírodné katastrofy, vážna politická situácia či iné nepredvídateľné skutočnosti)
  4. nedostatočný počet prihlásených detí pri nasledujúcich službách:
    • Krúžok voltíže a starostlivosti o zvieratá – minimálne počet detí na jeden termín je 5
    • Denný tábor – minimálny počet na zorganizovanie tábora je 8 detí
    • Exkurzia alebo výlet na ranč – minimálny počet detí je 20

V prípade, že objednávateľ uhradil zálohu za službu na účet dodávateľa a dodávateľ odstúpil od zmluvy na základe niektorého z bodov 1. – 4. je storno poplatok 0%, to znamená, že uhradená záloha bude v plnej výške vrátená objednávateľovi.

Objednávateľ má právo kedykoľvek bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi. V prípade, že bola uhradená záloha na účet dodávateľa sú storno poplatky nasledovné:

Odstúpenie od zmluvy 3 a menej dní pred dátumom dodania služby: 100 % z uhradenej zálohy

Odstúpenie od zmluvy 4 – 14 dní pred dátumom dodania služby: 50 % z uhradenej zálohy

Odstúpenie od zmluvy 14 a viac dní pred dátumom dodania služby: 0% z uhradenej zálohy.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, rodinných, zdravotných či iných problémoch na strane objednávateľa je možné (s výnimkou denných táborov a krúžkov voltíže) presunutie termínu dodania služby na iný dátum bez storno poplatkov. V prípade, že nie je možné presunutie na iný dátum, platia storno podmienky uvedené vyššie.

7. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame výhradne za účelom uskutočnenia plnenia zmluvy. Vašu e-mailovú adresu budeme používať na zasielanie marketingových ponúk a informačných správ. V prípade, že si neželáte od nás dostávať správy, máte právo kedykoľvek zrušiť odber noviniek a newsletterov a požiadať o vymazanie údajov a našej databázy na maily konikypreskolky@gmail.com. Viac informácií o tom aké údaje získavame a prečo ich získavame nájdete TU.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky v uvedenom znení sú platné v deň vytvorenia objednávky pokiaľ neexistuje medzi dodávateľom a objednávateľom iná písomná dohoda. Vytvorením objednávky objednávateľ bezvýhradne súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami a cenami uvedenými pri jednotlivých službách, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Ostatné právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka.

Objednávateľ aj dodávateľ súhlasia s elektronickou formou komunikácie (e-mailom) ako so záväznou formou komunikácie.

Tieto obchodné podmienky platia od 1. 9. 2020